Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utvikling av olje for likestilling

(image) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) kritiserer regjeringens bistandsprogram, Olje for Utvikling (OfU) for ikke å ha ”konkrete planer eller tiltak for å ivareta kjønnsdimensjonen”, i et innlegg i Klassekampen 20. august. OfUs hovedmålsetting er å bidra til at petroleum kommer hele folket til gode. OfU ivaretar kjønnsdimensjonen i programmet gjennom kompetansebygging av både kvinner og menn.

OfU arbeider i dag i 25 land, der ti av landene er hovedsamarbeidsland. Programmet er basert på etterspørseldrevet kompetanseoverføring innenfor miljø-, ressurs- og inntektsforvaltning i tilknytning til petroleumsforvaltningen, der godt styresett og åpenhet er tverrgående dimensjoner.

Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet slår fast at likestilling skal ivaretas i all norsk utviklingssamarbeid, noe som også er forpliktende for OfU. Kompetansebygging innen petroleumssektoren i samarbeidslandene er en av OfUs kjerneoppgaver, og her er deltakelse av både kvinner og menn en helt sentral del av OfUs arbeid.

Det er en målsetting å rekruttere flere kvinner til deltakelse ved eksempelvis kurs i petroleumsforvaltning i regi av Petrad, OfUs kursfasilitator, som kan gjøre kvinnene kvalifisert som ledere i mottakerlandene. Ved kurs og seminarer i mottakerland velger mottaker ut hvem som skal være med som deltakere, og påvirkningen er forholdsvis liten.Vi sier fra på forhånd at det er ønskelig for samfunnsutviklingen å ha kjønnsbalanse i sektoren,og oppgir alltid hvor mange kvinner som deltar på kursene.

På 8-ukers kursene som arrangeres i Norge har vi et mål om at minimum 10% av deltakerne skal være kvinner, men at vi skal bestrebe å øke dette tallet. Det meste har vært 26%, og dette er globalt svært høyt innenfor en tradisjonelt sett mannsdominert industri. På seminaret Petrad skal ha i desember for deltakere fra det sivile samfunn er det satt som mål at det skal være 50% kvinner. I de landene vi har hatt tilstedeværelse i flere år, er det lettere å påvirke innenfor dette området. Det at Uganda i dag har flere kvinnelige ansatte i PEPD, det ugandiske oljedepartementet, kommer nettopp av påpeking av dette gjentatte ganger over lang tid.

OfU er enig med SAIH at ”maktrelasjonen mellom kjønn og på likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsprosesser”, er en forutsening for å generere velferd i hele befolkningen. OfU arbeider for å sette utviklingsland i stand til å utnytte og forvalte petroleumsressursene på en bærekraftig måte. I dag dør flere kvinner og barn i Afrika av forurensing fra åpne ildsteder i hjemmet enn av malaria. Alternative varmekilder basert på olje, gass eller fornybar energi kan øke disse gruppens sikkerhet. OfU finansierer blant annet en studie gjennomVerdensbanken som tar sikte på å kartlegge forhold rundt nettopp denne problemstillingen.

OfU søker ikke å eksportere en modell for en sikker petroleumsforvaltning. Ulike land står overfor ulike utfordringer, dette gjelder også samarbeidslandenes forhold til kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. Fra Nicaragua foreligger det nå en forespørsel om ledelsesopplæring i petroleumssektoren, og det ble klart sagt at dette også skal være et ledd innen ”the gender question”. Det er helt klart at dersom flere land får ledelsesopplæring innen OfU skal kjønnsdminesjonen tas hensyn til. Dette vil være et godt tilskudd til kvinne – og likestillingsrettet bistand.

Innlegget fra SAIH finner du her: /Artikler/6118.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon