Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utvikling av olje for likestilling

(image) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) kritiserer regjeringens bistandsprogram, Olje for Utvikling (OfU) for ikke å ha ”konkrete planer eller tiltak for å ivareta kjønnsdimensjonen”, i et innlegg i Klassekampen 20. august. OfUs hovedmålsetting er å bidra til at petroleum kommer hele folket til gode. OfU ivaretar kjønnsdimensjonen i programmet gjennom kompetansebygging av både kvinner og menn.

OfU arbeider i dag i 25 land, der ti av landene er hovedsamarbeidsland. Programmet er basert på etterspørseldrevet kompetanseoverføring innenfor miljø-, ressurs- og inntektsforvaltning i tilknytning til petroleumsforvaltningen, der godt styresett og åpenhet er tverrgående dimensjoner.

Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet slår fast at likestilling skal ivaretas i all norsk utviklingssamarbeid, noe som også er forpliktende for OfU. Kompetansebygging innen petroleumssektoren i samarbeidslandene er en av OfUs kjerneoppgaver, og her er deltakelse av både kvinner og menn en helt sentral del av OfUs arbeid.

Det er en målsetting å rekruttere flere kvinner til deltakelse ved eksempelvis kurs i petroleumsforvaltning i regi av Petrad, OfUs kursfasilitator, som kan gjøre kvinnene kvalifisert som ledere i mottakerlandene. Ved kurs og seminarer i mottakerland velger mottaker ut hvem som skal være med som deltakere, og påvirkningen er forholdsvis liten.Vi sier fra på forhånd at det er ønskelig for samfunnsutviklingen å ha kjønnsbalanse i sektoren,og oppgir alltid hvor mange kvinner som deltar på kursene.

På 8-ukers kursene som arrangeres i Norge har vi et mål om at minimum 10% av deltakerne skal være kvinner, men at vi skal bestrebe å øke dette tallet. Det meste har vært 26%, og dette er globalt svært høyt innenfor en tradisjonelt sett mannsdominert industri. På seminaret Petrad skal ha i desember for deltakere fra det sivile samfunn er det satt som mål at det skal være 50% kvinner. I de landene vi har hatt tilstedeværelse i flere år, er det lettere å påvirke innenfor dette området. Det at Uganda i dag har flere kvinnelige ansatte i PEPD, det ugandiske oljedepartementet, kommer nettopp av påpeking av dette gjentatte ganger over lang tid.

OfU er enig med SAIH at ”maktrelasjonen mellom kjønn og på likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsprosesser”, er en forutsening for å generere velferd i hele befolkningen. OfU arbeider for å sette utviklingsland i stand til å utnytte og forvalte petroleumsressursene på en bærekraftig måte. I dag dør flere kvinner og barn i Afrika av forurensing fra åpne ildsteder i hjemmet enn av malaria. Alternative varmekilder basert på olje, gass eller fornybar energi kan øke disse gruppens sikkerhet. OfU finansierer blant annet en studie gjennomVerdensbanken som tar sikte på å kartlegge forhold rundt nettopp denne problemstillingen.

OfU søker ikke å eksportere en modell for en sikker petroleumsforvaltning. Ulike land står overfor ulike utfordringer, dette gjelder også samarbeidslandenes forhold til kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. Fra Nicaragua foreligger det nå en forespørsel om ledelsesopplæring i petroleumssektoren, og det ble klart sagt at dette også skal være et ledd innen ”the gender question”. Det er helt klart at dersom flere land får ledelsesopplæring innen OfU skal kjønnsdminesjonen tas hensyn til. Dette vil være et godt tilskudd til kvinne – og likestillingsrettet bistand.

Innlegget fra SAIH finner du her: /Artikler/6118.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon