Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Olje for mannsutvikling?

(image) Lise Ulvedal - Prosjektansvarlig SAIH & Jonas Holmqvist - Leder SAIH

Debattinlegg klassekampen 20.08.2008
Regjeringens prioritering av kvinner og likestilling som eget samarbeidsområde innen bistand, er et viktig og nødvendig fokus for bekjempelse av fattigdom. Samtidig setter regjeringen også Olje for utvikling programmet (OfU) svært høyt. Her ligger et stort potensial for utvikling og fattigdomsbekjempelse samtidig som Norge kan bidra med egen erfaring og oljehistorie. Målet med OfU er følgende: “å støtte utviklingsland med petroleumsressurser i deres innsats for å forvalte disse på en måte som skaper økonomisk velst, fremmer velferd for befolkningen i sin helhet og er bærekraftig for miljøet”.

For å skape velferd for befolkningen i samfunnet som helhet, er det helt nødvendig å rette søkelys på maktrelasjonen mellom kjønn og på likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. En lite flatterende ekstern evaluering av strategien for kvinnerettet bistand (1997-2005), konkluderte med at norske myndigheters bistand til likestilling og kvinners rettigheter i hovedsak hadde slått feil. Det er nødvendig med mer konkrete og særskilte tiltak som støtter opp om og fremmer kvinners deltakelse. Fordeling og forvaltning av inntekter fra olje og gass er av interesse på overordnet politisk nivå i samfunn som i stor grad er mannsdominerte. I tillegg er sektoren i seg selv i aller høyeste grad mannsdominert.

Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet fastslår ettertrykkelig at Norges olje- og energisamarbeid blant annet skal ”være en pådriver for at både menn og kvinner deltar på alle nivå i forvaltningen av naturressurser i samarbeidslandene, at det tas hensyn til både kvinner og menns behov i prioriteringen av forvaltningen av inntektene og at den norske samarbeidet skal bidra til at det skapes arbeidsplasser og inntektsmuligheter både for kvinner og menn i oljeindustrien og i produksjon og distribusjon av ren energi.” Det er derfor svært forstemmende at ledelsen for OfU i møte med organisasjoner fra sivilt samfunn 27. juni ikke har konkrete planer eller tiltak for å ivareta kjønnsdimensjonen utover programmets generelle mål om å komme samfunnet til gode og håpe at dette også vil komme kvinner til gode. Det er liten grunn til håp dersom norske myndigheter ikke umiddelbart tar de praktiske konsekvensen av sine planer og lovnader og fører likestillingstiltak ut i handling, også gjennom OfU- programmet. Å gå fra ord til handling krever en bevisstgjøring og kompetanseheving internt, samt konkrete planer for hvordan tema knyttet til kvinner og likestilling kan tas opp i direkte i dialog og som målbare planlagte resultater i det norske bilaterale OfU-samarbeidet. Det er avgjørende at også menn engasjerer seg i dette arbeidet. Det er liten grunn til å håpe at Irak, Bolivia, eller Afghanistan for den del, uoppfordret prioriterer likestillingstiltak i måloppnåelseskriterier uten en foregående dialog.

Vi spør oss om Erik Solheim er kjent med misforholdet mellom hva regjeringen lover og hva som settes ut i live. Her forventer vi en tydelig prioritering eller i motsatt fall at regjeringen slutter å skryte av ting de ikke gjør. Norge har her en mulighet som ikke gripes til det fulle, og som i sin verste konsekvens kan føre til ”Olje for kvinneundertrykking”.

Lise Ulvedal - Prosjektansvarlig SAIH
Jonas Holmqvist - Leder SAIH


Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon