Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norad taler med to tunger


Norad finansierer to ordningar som er klare døme på ekskludering av urfolk i Latin-Amerika. NOMA (Norad’s program for master studies) og NUFU (Nasjonalt program for utvikling, forsking og utdanning). Ordningane, som har eit samla budsjett på heile 640 millionar over fire år, skal styrkja utviklinga av høgare utdanning i Sør og skapa samarbeid mellom institusjonar i Nord og Sør. Krava om engelsk ekskluderer særskild urfolk i Latin-Amerika frå å delta i denne kunnskapsutvekslinga. Svært få urfolk kan engelsk. Samstundes ser ein tendens til at engelskopplæring vert verdsett framfor eige morsmål, då engelsk gir betre høve til internasjonale studium og arbeid. Norad taler med to tunger når dei flaggar urfolksrettar høgt, men har samstundes støtteordningar i Noreg som i praksis ekskluderer urfolk frå å delta. Dermed motarbeider dei morsmålsopplæring lokalt gjennom eit einsidig fokus på engelsk i høgare utdanning. Norad og norske høgare utdanningsinstitusjonar bør leggja til rette for at også spansk kan nyttast som arbeidsspråk i NOMA/NUFU. Spansk er vanleg 1. eller 2. språk for urfolk i Latin-Amerika, og dersom språket i større grad kunne nyttast i høgare utdanning internasjonalt, vil dette styrkja opplæring i eige morsmål framfor engelsk.

Norad har gitt klart utrykk for at morsmålsundervisning er både økonomisk og pedagogisk suverent og at Noreg held fram med å arbeida for at utviklingsland prioriterer utdanning på eige språk. SAIH er glade for at Norad set fokus på tospråkleg opplæring, men ønskjer å utfordra dei til å sjå dette i samanheng med eit integrert utdanningssystem.

Praksis i høgare utdanningssystem er med på å hindra gjennomføring av tospråkleg opplæring mange stader i verda. I Bolivia har urfolksrørsla dei seinare år hatt sterkt fokus på tospråkleg interkulturell utdanning. Motstanden mot opplæring på urfolksspråk er sterk frå mange foreldre og lærarar. Argumentasjonen er at engelskundervisning bør prioriterast framfor morsmålet, då det vil gi betre høve framover. Svært mange i Bolivia har ein draum om å studera ved utanlandske universitet, som ofte vert sett på som betre enn dei nasjonale. Då vert engelsk sett på som eit meir relevant språk enn eige morsmål. Dersom satsinga på tospråkleg utdanning skal få meir gjennomslag, må satsinga inn i høgare utdanning i mykje større grad, nasjonalt og internasjonalt. Engelsk kan ikkje lenger vera einaste rådande språk som gir høve til å delta i internasjonale utdanningsprogram.

NOMA og NUFU-ordningane er eit klart døme på den ekskluderinga som i praksis skjer av urfolk frå å delta i høgare utdanning og forsking internasjonalt. Dei som kan engelsk i Bolivia i dag, tilhøyrer i hovudsak overklassen i samfunnet og ikkje urfolksgrupper. Urfolk vil derfor som hovudregel ikkje kunne delta i ei utdanningsutveksling med norske institusjonar og forskarar. Samstundes går norske institusjonar og forskarar glipp av viktig kunnskap frå Bolivia. I ein ny evalueringsrapport av NOMA og NUFU peiker partnarar i Sør på at urfolksperspektiv ikkje vert sett på som relevant i programma. SAIH oppmodar Norad om å legga til rette for at spansk kan nyttast som arbeidsspråk i NOMA/NUFU-samarbeid og gje urfolk i Latin-Amerika høve til å delta.

Arnhild Helgesen er programrådgiver og Runar Myrnes Balto er leder i SAIH

Les innlegget til Hilde Thyness i Bistandsaktuelts nettutgave: http://www.bistandsaktuelt.no/Kommentar/Arkiv+Kommentarer/Morsm%C3%A5l+%E2%80%93+suverent+for+l%C3%A6ring.161203.cms

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon