Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kvar går Sør-Afrika?

Bakteppet:Den nyleg avslutta valkampen i Sør-Afrika illustrerer situasjonen. Fyrst var det kamp mellom veteranane i African National Congress (ANC) om kven som skulle verta den neste presidentkandidat, eit oppgjer mellom Mandela sin etterfylgjar Thabo Mbeki og utfordraren Jacob Zuma, mellom den intellektuelle og folketalaren. Dette oppgjeret vann Zuma-leiren. Valkampen held fram med konflikten mellom den nye leiinga i ANC og dei som hadde tapt. Dei som tapte mot Zuma ville etablera eit nytt parti som skulle utfordra ANC. Det nye partiet, Congress of the people (COPE), hevdar å vera ei vidareføring av fridomskampen i Sør-Afrika. Dei prøver også å introdusera ein ny ”liberation declaration” som kan sjåast som visjonen for ANC-rørsla under fridomskampen.Zuma vart ANC sin nye leiar og med det presidentkandidat, og opposisjonen sitt nyetablerte parti, COPE, stiller også til val i 2009. Kor stort vert ANC?ANC har sidan 1994 vore det dominerande politiske partiet i Sør-Afrika. I alle vala har partiet fått meir enn 67% av stemmene og med det 2/3 fleirtal i parlamentet. Fleire meiningsmålingar meiner at denne perioden no er over. Berre i Kwa Zulu Natal og Western Cape har det til no vore reelle alternativ til ANC, nemleg Inkata Freedom Party (IFP ) og Democratic Alliance (DA). Framveksten av ein fleirpartistat har vore lang og er ikkje i mål enno. Det store spørsmålet mellom politiske kommentatorar er om ANC beheld 2/3 fleirtal. Men er det dette som er interessant?Kvar vart det av verdivala og kampen for dei undertrykte?Det er kanskje symptomatisk for situasjonen at mange av verdispørsmåla som var sentrale for ANC i fridomskampen i seinare år vart fare over med ein harelabb i den politiske diskursen, både under president Mbeki og etterfølgjaren. I staden for å visa solidaritet med, målbera synspunkta til og forsvare svake grupper sine rettar i andre land, t.d. Burma og Tibet, har Sør-Afrika vorte ein aktør på den internasjonale arenaen og let seg bruka av sin nye store velgjerar Kina.Av dei store fridomsforkjemparane står berre Desmund Tutu att og framheld prinsippa frå fridomskampen. Han har tala både Mbeki og Zuma midt i mot og har åtvara mot at ANC vel Jacob Zuma til president.Også i Sør-Afrika er det grupper som ikkje kjem til orde!Ein av organisasjonane i SAIH sitt nettverket i Sør-Afrika, Media Monitoring Africa (MMA), overvaka og kommenterte valprosessen. MMA er skuffa over kvaliteten på avisene si dekking av valkampen. Artiklane i pressa gjev ikkje nok informasjon til lesarane hevdar Sandra Roberts i MMA. Ho etterlyste presentasjonar og analyserer av partia sine manifest og dei mange korrupsjonssaken i valkampen.MMA har også gjennom overvaking funne at media i liten grad dekkjer ungdom si deltaking i valet. MMA spør kvifor det er slik? Kvifor kjem ikkje alle til orde? Må det noko uvanleg til for at ungdom og ungdomssaker kjem i fokus i media? Linkar:Mail & Guardian:http://www.mg.co.za/article/2009-04-21-the-mg-election-guidehttp://www.mg.co.za/printformat/single/2009-04-21-the-mg-election-guideEin gjennomgang av ANC sine nye lovnadar saman med kommentar om korleis det gjekk sist.http://www.mg.co.za/article/2009-04-19-the-rainbow-nation-brought-lowEin kommentar til fire bøker som tek for seg Thabo Mbeki sin rolle i utviklinga i Sør-AfrikaAfrica Confidential:http://www.africa-confidential.com/article/id/3054/Zuma's-surprise-packageDiskuterer utfordringane Zuma vil møta som Sør-Afrikansk president, og samansetjinga av ny regjering og støttespelararhttp://www.bizcommunity.com/Article/196/15/34898.htmlInterjuv med Sandra Roberts MMA som hevdar at det er dårleg kvalitet på media si dekking av valet I SA.http://www.bizcommunity.com/Article/196/15/35220.htmlArtikkel som dokumenterer at born og ungdom ikkje kjem med I media si dekking av valet.http://www.mediamonitoringafrica.org/index.php/resources/entry/election_coverage_9-13_april_2009_-_politics_is_about_people/Media Monitoring Africa sin rapport frå overvaking av media I perioden 9.13 April.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon