Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Kvar går Sør-Afrika?

Bakteppet:Den nyleg avslutta valkampen i Sør-Afrika illustrerer situasjonen. Fyrst var det kamp mellom veteranane i African National Congress (ANC) om kven som skulle verta den neste presidentkandidat, eit oppgjer mellom Mandela sin etterfylgjar Thabo Mbeki og utfordraren Jacob Zuma, mellom den intellektuelle og folketalaren. Dette oppgjeret vann Zuma-leiren. Valkampen held fram med konflikten mellom den nye leiinga i ANC og dei som hadde tapt. Dei som tapte mot Zuma ville etablera eit nytt parti som skulle utfordra ANC. Det nye partiet, Congress of the people (COPE), hevdar å vera ei vidareføring av fridomskampen i Sør-Afrika. Dei prøver også å introdusera ein ny ”liberation declaration” som kan sjåast som visjonen for ANC-rørsla under fridomskampen.Zuma vart ANC sin nye leiar og med det presidentkandidat, og opposisjonen sitt nyetablerte parti, COPE, stiller også til val i 2009. Kor stort vert ANC?ANC har sidan 1994 vore det dominerande politiske partiet i Sør-Afrika. I alle vala har partiet fått meir enn 67% av stemmene og med det 2/3 fleirtal i parlamentet. Fleire meiningsmålingar meiner at denne perioden no er over. Berre i Kwa Zulu Natal og Western Cape har det til no vore reelle alternativ til ANC, nemleg Inkata Freedom Party (IFP ) og Democratic Alliance (DA). Framveksten av ein fleirpartistat har vore lang og er ikkje i mål enno. Det store spørsmålet mellom politiske kommentatorar er om ANC beheld 2/3 fleirtal. Men er det dette som er interessant?Kvar vart det av verdivala og kampen for dei undertrykte?Det er kanskje symptomatisk for situasjonen at mange av verdispørsmåla som var sentrale for ANC i fridomskampen i seinare år vart fare over med ein harelabb i den politiske diskursen, både under president Mbeki og etterfølgjaren. I staden for å visa solidaritet med, målbera synspunkta til og forsvare svake grupper sine rettar i andre land, t.d. Burma og Tibet, har Sør-Afrika vorte ein aktør på den internasjonale arenaen og let seg bruka av sin nye store velgjerar Kina.Av dei store fridomsforkjemparane står berre Desmund Tutu att og framheld prinsippa frå fridomskampen. Han har tala både Mbeki og Zuma midt i mot og har åtvara mot at ANC vel Jacob Zuma til president.Også i Sør-Afrika er det grupper som ikkje kjem til orde!Ein av organisasjonane i SAIH sitt nettverket i Sør-Afrika, Media Monitoring Africa (MMA), overvaka og kommenterte valprosessen. MMA er skuffa over kvaliteten på avisene si dekking av valkampen. Artiklane i pressa gjev ikkje nok informasjon til lesarane hevdar Sandra Roberts i MMA. Ho etterlyste presentasjonar og analyserer av partia sine manifest og dei mange korrupsjonssaken i valkampen.MMA har også gjennom overvaking funne at media i liten grad dekkjer ungdom si deltaking i valet. MMA spør kvifor det er slik? Kvifor kjem ikkje alle til orde? Må det noko uvanleg til for at ungdom og ungdomssaker kjem i fokus i media? Linkar:Mail & Guardian:http://www.mg.co.za/article/2009-04-21-the-mg-election-guidehttp://www.mg.co.za/printformat/single/2009-04-21-the-mg-election-guideEin gjennomgang av ANC sine nye lovnadar saman med kommentar om korleis det gjekk sist.http://www.mg.co.za/article/2009-04-19-the-rainbow-nation-brought-lowEin kommentar til fire bøker som tek for seg Thabo Mbeki sin rolle i utviklinga i Sør-AfrikaAfrica Confidential:http://www.africa-confidential.com/article/id/3054/Zuma's-surprise-packageDiskuterer utfordringane Zuma vil møta som Sør-Afrikansk president, og samansetjinga av ny regjering og støttespelararhttp://www.bizcommunity.com/Article/196/15/34898.htmlInterjuv med Sandra Roberts MMA som hevdar at det er dårleg kvalitet på media si dekking av valet I SA.http://www.bizcommunity.com/Article/196/15/35220.htmlArtikkel som dokumenterer at born og ungdom ikkje kjem med I media si dekking av valet.http://www.mediamonitoringafrica.org/index.php/resources/entry/election_coverage_9-13_april_2009_-_politics_is_about_people/Media Monitoring Africa sin rapport frå overvaking av media I perioden 9.13 April.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon