Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Bare litt viktig med utdanning?

Utdanning er særs viktig for utvikling. Men sidan dei raudgrøne tok over regjeringsmakta i 2005 har støtta til utdanning gått ned. Er du stolt av det, Utviklingsminister Heikki Holmås?

Utdanning er ein menneskerett. FNs verdserklæring om menneskerettane frå 1948 slår fast at alle har rett til utdanning. Innan 2015 skal ein syta for at alle born, både jenter og gutar, får høve til å fullføre grunnskula. Sjølv om det har vore framgang er det i følgje FN sin rapport om tusenårsmåla frå 2011 minkande sjanse for å nå dette viktige målet. Me kan ikkje gje oss før alle born i verda får utdanninga dei har rett på.

Den totale utviklingsbistanden har auka under den raudgrøne regjeringa. Men trass i denne aukinga så har støtta til utdanningsformål gått ned både i prosent og kronebeløp.

Eit grunnleggjande spørsmål er kvifor det synes å vera så langt mellom ord og handling? Regjeringsplattforma frå 2009 lovar blant anna at den raudgrøne regjeringa skal «lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt». Same år vedtok Stortinget sin utanrikskomité at bistanden til utdanningsformål skulle aukast. Eg ser ikkje heilt korleis Noreg skal kunne vera leiande i dette arbeidet når utdanning vert så lite prioritert i bistanden vår. Eg skulle gjerne sett at Noreg var leiande på eit slikt viktig område for utvikling, men då treng me eit skikkelig løft.

Det er viktig at born og unge går på skule, men det er og viktig at ein hevar kvaliteten både i grunnskulen og høgare utdanning. I SAIH har me som mål at utdanninga skal vera frigjerande. Gjennom god utdanning vil me at ungdom skal kunne ta tak i og forma si eiga framtid. Gjennom god utdanning vil me at ungdom skal kunne delta i utviklinga av sine eigne lokalsamfunn. Men god utdanning kostar pengar. Det kostar pengar å utdanna gode lærarar, utvikla og produsera læremidlar og byggja skuler. Dei gode intensjonane ein har om at Noreg skal vera leiande i arbeidet med utdanning og utvikling må ein kunne sjå igjen i budsjett og rekneskap.

I følgje ei undersøking frå Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar som vart lagt fram tidlegare i år meiner ungdom at det å satsa på utdanning er viktigast for å løysa fattigdomsproblem i verda. Stortinget har pålagt regjeringa å auka bistanden til utdanningsformål og i følgje den raudgrøne regjeringsplattforma frå 2009 skal Noreg vera leiande i å syta for at alle born får utdanning. Det er difor med undring og skepsis at eg ser på Norad sine tal. Er utdanning verkeleg så lite viktig, Heikki? Vil du la den negative trenden fortsetja og halda fram å nedprioritera utdanning i bistandsbudsjetta? Eller kjem du til å satsa på god utdanning for utvikling framover?

Jo Tore Berg

Lokallagsaktivist og vara i styret til SAIH

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon