VINTERSAMLING 2022

VINTERSAMLING 2022

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 18.-20. februar på Haraldsheim i Oslo. Påmeldingsfrist 11. Februar.

*English below

SAIHs vintersamling er en god blanding av faglige seminarer, kreative workshops og sosialt samvær. Vi gleder oss til å se alle sammen - nye og kjente ansikter!

Vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. Dette året har vi et spennende program med fokus på vårens politiske kampanje om digitalisering av høyere utdanning. Vi skal bli godt kjent med tematikken gjennom å jobbe med den på ulike, spennende måter og vi skal forberede oss til Årsmøtet 2022.

Valgkomiteen vil være til stede for å svare på spørsmål angående det å stille til valg i SAIH. Mer informasjon om dette kommer snart på saih.no.

Smittevern på vintersamling

Det er viktig for SAIH og den lokale aktiviteten i organisasjonen, at vi får gjennomført samlingene våre og vi er derfor veldig glade for at vi kan gjennomføre vintersamlingen fysisk til tross for koronapandemien. For å sikre en trygg gjennomføring, må vi derimot sette noen restriksjoner:

  • Alle lokallag kan sende maks fire personer (avtal med lokallagsleder før påmelding. Ta kontakt med oss på epost dersom flere ønsker å delta. Endelig antall deltagere avklares så snart påmeldingsfristen har gått ut).
  • Studentparlamenter og øvrige medlemmer kan sende maks 1 person
  • Vi ber om at alle tester seg for Covid19 maks 24 timer før ankomst. Hurtigtest holder. SAIH dekker kostnadene for dette: https://saih.no/refusjon
  • Du kan ikke delta dersom du tester positivt for Covid19, er i karantene eller har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister. Reiseutgifter dekkes av lokallaget. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for overnatting og mat, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise, program og smittevern blir delt per epost med alle påmeldte. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist: fredag 11. februar.

WINTER GATHERING 2022

Welcome to the SAIH’s winter gathering, 18th-20th of February 2022 at Haraldsheim in Oslo. The deadline for signing up is 11th of February.

SAIHs Winter gathering is one of our national gatherings that are open to local chapter activists, student democracies, academic organizations and other members of SAIH. There will be a mix between seminars, creative workshops and social fun. We are looking forward to seeing everyone – old and new faces!

We have an exciting program with a focus on this springs political campaign about digitalization of higher education. We will get to know the thematics by working with it in different and exciting ways. We are also preparing for the Annual Meeting 2022. The elction committee will be available to answer any questions you might have about running for elections.

Infection prevention

It’s important for SAIH and the local activity that we are able to carry out our gatherings, and we are therefore very happy that we can meet pysically for the winter gathering despite the corona pandemic. To ensure a safe implementation however, we have to set some restrictions:

  • All local chapters can send a maximum of four people (remeber to ask your local chapter president before signing up. Send an email to if more people want to participate, and we will let you shortly after the deadline).
  • Student parliaments and other members can send a maximum of one person.
  • We ask everyone to get tested for Covid19 a maximum of 24 hours before arrival. You can use a rapid test. SAIH covers the cost: https://saih.no/refusjon
  • You cannot participate if you test positive for Covid19, are in quaratine or if you have any sympthoms like fever, cough, sore throat or decreased general condition.

SAIH covers expenses for accomodation and food for all local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Other members pays a participation fee of 500 kr. This includes food and accomodation, excluding travel expenses.

Practical information about travel, program and infection control will be sent to everyone who sign up. If you have any questions, don’t hesitate to contact us via email: nestleder@saih.no.

Fill out the sign up sheet below.
Deadline: Friday February 11th.

REGISTRATION

Which days would you like to participate
Which meals would you like?
Do you have any food allergies, preferences, etc
Do you understand Norwegian
I agree that my photo taken by SAIH's photographer(s) may be used freely by SAIH online as part of the organization's information activities
I would like to receive SAIH’s monthly newsletter
I understand that I need to test negative on a Covid19 test (rapid test) within 24 hours before coming to the gathering
SAIH’s Winter Gathering shall be a safe place for all participants. Take care of each other and make sure you are inclusive and treat fellow participants with respect. We have zero tolerance for harassment and discrimination. If you experience serious conditions or behavior that violate our guidelines, we encourage you to report. In this way we can combat discrimination, harassment, unacceptable behavior and defaults. Do you want to read about SAIH's whistleblowing routines (unfortunately yet only in Norwegian), you can find more information here.

 SAIH's privacy notice can be found here.


Flere saker:

Et stort svik for retten til utdanning!

Et stort svik for retten til utdanning!

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har sviktet gratisprinsippet og bygget opp en kunnskapsmur mot resten av verden. Partiene velger å ikke snu i saken om skolepenger for internasjonale studenter, til tross for massiv motstand.

Sommercamp 2023

Sommercamp 2023

Velkommen til SAIHs sommersamling i hjertet av Nordmarka, 8. - 11. juni. Her samles aktivister fra hele landet til en helg fylt med bading, faglige påfyll, aktivisme og mye moro. Husk å melde deg på!