Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vald mot kvinner - Framleis ein lang veg å

Vald mot kvinner er ein av dei viktigaste måtane å oppretthalde mannleg kontroll på, og førekjem i alle samfunn i verda i dag. Kjønnsbasert vald mot kvinner vert definert som ”vald som er retta mot ei kvinne fordi ho er kvinne, eller vald som rammar kvinner disproporsjonalt”. Kjønnsbasert vald mot kvinner kan ikkje sjåast på som ei vilkårleg handling utført av individ, men som eit fenomen rotfesta i strukturelle forhald baserte på mangel på likeverd mellom kjønna.

Menneskerettar

Kampen mot vald mot kvinner er eit spørsmål om menneskerettar, noko som vert tydeleg understreka i FN-rapporten. Dessverre ser det ut til at vegen mot likestilling og likeverd er svært lang. Til dømes vert i gjennomsnitt kvar tredje kvinne utsatt for fysisk vald utført av partnar i løpet av livet. Seksuell vald innanfor parforhaldet er óg utbreidd, i Etiopia har heile 59 % av kvinnene blitt utsatt for dette.

Det er sjølvsagt mange ulike former for vald mot kvinner. Ny teknologi har ført til nye valdsformer, som forfølging via internett eller mobiltelefon. Samstundes er tradisjon og kulturelle skikkar ofte problematiske, til dømes har 130 millionar jenter vorte utsatt for kjønnslemlesting.

- Staten sitt ansvar

I tillegg til å peike på problema, kjem FN-rapporten også med mulege løysingar. Det vert lagd stor vekt på staten sitt ansvar. Mange statar har enno ikkje kriminalisert alle formar for vald mot kvinner, som valdtekt innanfor ekteskapet, incest og seksuell trakassering. Og berre 93 av 191 statar har lovverk som forbyr menneskehandel.

Eit betre lovverk er sjølvsagt ikkje nok. Det ser ein på internasjonalt nivå, der framgong på policy-området ikkje har blitt følgt av god nok implementering. Ifølgje rapporten er ”det mest effektive våpenet mot vald mot kvinner ein tydeleg demonstrasjon av politisk vilje, til dømes uttalingar frå regjeringsmedlemmar, støtta av konkrete handlingar og ressursar frå staten”. Det vert mellom anna også fokusert på viktigheita av å inkludere kvinneorganisasjonar i utvikling av lovverket. Andre viktige tiltak er støttefunksjonar for kvinnene som vert utsatte for vald, innsamling av data for å få ei betre oversikt over situasjonen, og haldningsskapande arbeid.

SAIH støttar kampen

Historisk sett kom vald mot kvinner på dagsorden internasjonalt på grunn av arbeidet til kvinneorganisasjonar rundt omkring i verda. Ei vidare tilnærming til temaet i FN kom først under kvinnetiåret 1975-85. I Noreg har ein dei siste åra hatt to store kampanjer om dette temaet. TV-aksjonen i fjor, som gjekk til Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) hadde vald mot kvinner som ein viktig komponent. I tillegg har Amnesty ein Stopp vald mot kvinner-kampanje.

SAIH sitt program ”Utdanning for frigjering fra vald” har forhindring av vald mot kvinner som hovudmålsetning. Takka vere middel frå FOKUS kan vi støtte tre organisasjonar som jobbar med denne tematikken i Sør-Afrika, eitt av dei landa i verda med høgast valdsstatistikk.

FN-rapporten har tittelen ”Ending violence against women: From words to action.” SAIH vil bidra til at den vert følgt opp med konkrete handlingar, slik at den faktisk skal bli meir enn berre fleire fine ord.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon