Varsling

Her følger informasjon om varslingsrutiner.

SAIH skal være en trygg organisasjon og arbeidsplass. Vi har nulltoleranse for trakassering og diskriminering. Vi er inkluderende, tar vare på hverandre og viser gjensidig respekt.

Dersom du opplever alvorlige forhold eller oppførsel som strider imot våre retningslinjer oppfordrer vi deg til å melde ifra. Slik kan vi bekjempe diskriminering, trakassering, uakseptabel oppførsel og mislighold.

Hva er et varsel?
Et varsel er å gå videre med alvorlige forhold, tvil og bekymring. Et varsel bidrar til at alvorlige forhold kan avdekkes og endres.

Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Forhold som utilfredshet med lønnsforhold, samarbeidsproblem, faglig uenighet skal ikke gå igjennom denne varslingskanalen, men varsles gjennom nærmeste leder eller Klubben.

Hvem kan varsle?
Alle har rett til å varsle, både ansatte, tillitsvalgte, aktivister, medlemmer og besøkende. Vi oppfordrer til at det varsles om alvorlige forhold. Tillitsvalgte og ansatte har et særskilt ansvar å melde fra dersom de ser eller opplever alvorlige forhold i organisasjonen.

Når kan du varsle?
Du har alltid mulighet til å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.   

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • Brudd på retningslinjene.
  • Lovbrudd.
  • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep.
  • Diskriminering og rasisme.
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon.

Hvordan kan du varsle?
Du kan alltid varsle din nærmeste leder eller tillitsvalgte, eller andre i organisasjonen du er trygg på.

Du kan også varsle til daglig leder Milena Tevanovic, styreleder Beathe Øgård eller verneombud Camilla Torbal Udenæs.

Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje i møte eller på telefon. Skriftlig varsling kan skje gjennom epost eller brev.  

Varsler får første tilbakemelding senest innen syv dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identitet slik at saken kan undersøkes så grundig som mulig. Åpenhet sikrer bedre saksgang og gir bedre resultat for alle involverte. Anonym varsling gjøres gjennom å sende brev, og ikke benytte elektroniske varslingskanaler.

Den som varsler bør informere om:

  • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert.
  • Kontaktinformasjon (det er mulig å varsle anonymt).
  • Om andre er informert i saken, i så fall hvem.
  • Gjerne forslag til tiltak.

Oppfølging av varsel
Varslene mottas og håndteres av daglig leder, styreleder eller verneombud. Mottaker tar til stilling til hvordan varselet skal følges opp, hvilken informasjon som skal hentes inn, om det har skjedd noe kritikkverdig og eventuelt hvilken reaksjon dette skal få.

Den som varsler skal beskyttes.

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig og av så få som mulig. Om varselet involverer daglig leder, styreleder eller verneombud, vil den involverte bli tatt ut av saksbehandlingen.

Organisasjonens håndtering av varsler knyttet til medlemmer og tillitsvalgte handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstoler tar stilling til skyldspørsmål. Organisasjonen vurderer tillitsspørsmål. Varsler fra/om ansatte håndteres i henhold til arbeidsmiljøloven. Det vises ellers til SAIHs etiske retningslinjer og vedtekter.

Kontaktinfo

Daglig leder
Milena Tevanovic
milena.tevanovic@saih.no
(+47) 959 74 484

Leder
Beathe Øgård
beathe.ogard@saih.no
(+47) 950 31 719

Verneombud
Camilla Torbal Udenæs
camilla.udenaes@saih.no
(+47) 415 04 707