Varslingsrutiner

SAIH skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. I SAIH viser vi respekt for alle mennesker og jobber for at organisasjonen er inkluderende og at det er aksept for mangfold. Dersom du opplever alvorlige forhold eller oppførsel som strider imot våre retningslinjer har du plikt til å melde ifra. Slik kan vi bekjempe diskriminering, seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og mislighold.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Et varsel bidrar til at mistanke om alvorlige forhold kan avdekkes og atferd endres. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Forhold som utilfredshet med lønnsforhold, samarbeidsproblem eller faglig uenighet skal ikke gå igjennom denne varslingskanalen, men varsles gjennom nærmeste leder eller Klubben (de ansattes fagforening i SAIH). Dersom ansatte bryter SAIHs etiske retningslinjer, følges dette opp av daglig leder i tråd med SAIHs personalpolitikk og arbeidsmiljøloven.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både aktivister, tillitsvalgte og ansatte, samt medlemmer og besøkende. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen. Aktivister i lokallag er pliktet til å melde ifra til SAIH sentralt dersom de mottar et varsel om brudd på de etiske retningslinjene.

Når kan du varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • Brudd på retningslinjene.
  • Lovbrudd.
  • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep.
  • Diskriminering og rasisme.
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon.

​Hvordan kan du varsle?

Du kan alltid varsle din nærmeste leder eller tillitsvalgte, eller andre i organisasjonen du er trygg på. Du kan også varsle daglig leder, styreleder, verneombud og medlemmer av varslingsutvalget. Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje i møte eller på telefon. Skriftlig varsling kan skje gjennom epost eller brev.

Den som varsler får første tilbakemelding senest innen syv dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren.Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identitet slik at saken kan undersøkes så grundig som mulig. Åpenhet sikrer bedre saksgang og gir bedre resultat for alle involverte parter. Anonym varsling gjøres gjennom å sende brev, og ikke benytte elektroniske varslingskanaler.

Den som varsler oppfordres til å informere om:

  • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert.
  • Kontaktinformasjon.
  • Om andre er informert i saken, i så fall hvem.
  • Gjerne forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas.

Oppfølging av varsel

Styret nedsetter årlig et varslingsutvalg, daglig leder sitter i utvalget og har overordnet ansvar for saksgang. I tillegg til daglig leder skal varslingsutvalget bestå av en nestleder i SAIH, en utvalgt representant fra ansatte og en representant fra kontrollkomiteen. Varslet mottas og håndteres av varslingsutvalget, som tar stilling til hvordan saken skal følges opp, hvilken informasjon som skal hentes inn, om det har skjedd noe kritikkverdig og eventuelt hvilken reaksjon dette skal få.

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig og av så få som mulig. Om varselet involverer daglig leder eller andre medlemmer i varslingsutvalget vil den involverte bli tatt ut av saksbehandlingen. SAIHs håndtering av varsler handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstoler tar stilling til skyldspørsmål. Det vises ellers til SAIHs vedtekter og etiske retningslinjer.


Ta kontakt med varslingsutvalget:

Daglig leder
Line Hegna
line.hegna@saih.no
(+47) 474 18 247

Nestleder
Henriette Reierson Johnstone
henriette.johnstone@saih.no
(+47) 954 75 544

Kontrollkomiteen
Hector Ulloa
hector.ulloa@saih.no
(+47) 412 98 837

Verneombud
Trine Grüner
Kommunikasjonsrådgiver
trine.gruner@saih.no
(+47) 906 34 052