Organisasjon

SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon i stadig vekst. 51 medlemsorganisasjoner er med på å bestemme alt som skjer i SAIH. Under finner du en oversikt over hvordan organisasjonen er bygget opp og sentrale dokumenter. 

Org Kart Tegnet 2500Px

Årsmøtet

Årsmøtet (ÅM) er SAIHs øverste organ, og avholdes én gang i året. Der kan lokallagene og de øvrige medlemsorganisasjonene møte med stemmerett. Årsmøtet former driften av SAIH i det følgende år, fra valg av Styret, AU og Landsrådet, til temaet for politisk kampanje.

Styret

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og møtes seks ganger i året. Styret består av SAIHs Arbeidsutvalg (AU) og syv styremedlemmer.

Komiteer

Informasjonskomiteen (IK) består av tre aktivister som arbeider frivillig for SAIH. Komiteen samarbeider med AU, informasjonsrådgiver og politisk rådgiver om SAIHs informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver. 

Valgkomiteen (VK) består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet, og har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH. 

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med statuetter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Medlemmene av komiteen kan ikke inneha andre verv i SAIH. 

Landsråd

Landsrådet (LR) er det rådgivende organet til styret, og møtes tre ganger i året. Landsrådet består av representanter fra medlemsorganisasjonene og de ansatte, i tillegg til at seks plasser er satt av til lokallagene.

​Sekretariatet

Sekretariatet består av daglig leder som har det administrative ansvaret i SAIH, programrådgivere med ansvar for oppfølging av partnerne våre, økonomirådgiver, informasjonsrådgivere og politisk rådgiver.