Organisasjon

SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon i stadig vekst. 44 medlemsorganisasjoner og 12 lokallag er med på å bestemme alt som skjer i SAIH. Under finner du en oversikt over hvordan organisasjonen er bygget opp og sentrale dokumenter.

Org Kart Tegnet 2500Px

Årsmøtet

Årsmøtet (ÅM) er SAIHs øverste organ, og avholdes én gang i året. Der kan lokallagene og de øvrige medlemsorganisasjonene møte med stemmerett. Årsmøtet former driften av SAIH i det følgende år, fra valg av Styret, AU og Landsrådet, til temaet for politisk kampanje.

Styret

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og møtes minst seks ganger i året. Styret består av SAIHs Arbeidsutvalg (AU), syv styremedlemmer og fire varamedlemmer.

Komiteer

Informasjonskomiteen (IK) består av to eller tre medlemmer som arbeider frivillig for SAIH. Komiteen samarbeider med AU om organisatoriske oppgaver.

Valgkomiteen (VK) består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet, og har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SAIH drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med statuetter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Medlemmene av komiteen kan ikke inneha andre verv eller posisjoner i SAIH.

Landsråd

Landsrådet (LR) er det rådgivende organet til styret og møtes minst to ganger i året. Landsrådet består av 13 medlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette valget.

Lokallag

SAIH har 12 lokallag på norske utdanningsinstitusjoner over hele landet. Her kan studenter engasjere seg som frivillige i SAIH.

​Sekretariatet

Sekretariatet ledes av daglig leder som har det administrative ansvaret i SAIH. Sekretariatet jobber med å følge opp utviklingssamarbeidet og kommunikasjonsarbeidet i SAIH, i tråd med årsmøte-, styre- og AU-vedtak.